KVKK kapsamında
sağladığımız hizmetler

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 07.04.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Şirketinizin KVKK gereksinimlerini karşıladığınızdan emin olun.

KVKK DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

UYUM PROGRAMI

 • Uyum Programı çerçevesinde Kurum içerisindeki Tüm Kişisel verilerin Yasal mevzuat ve Uluslararası Standartlar çerçevesinde kontrol edilmesi sağlanacaktır.
 • Bu Program ile mevcut veriler ve Veri işleme sistemi incelenerek mevzuatla ilgili uyumsuzluklar tespit edilerek bunların BS 10012 ve ISO 27001 bakış açısıyla giderilmesi ve Mevzuatla uyumlu hale getirilmesi sağlanır.
 • Programın ana amacı, KVKK uyarınca söz konusu olabilecek hukuki sorumlulukların önlenmesi, KVK Kurulu veya diğer kurumlar tarafından yapılacak Re’sen denetimlere hazırlık sağlanması ve Kurumsal Prestij ve itibarın korunmasıdır.
 • Kurum bünyesinde Kurulacak Kişisel Veri İşleme Sistemi ile Kişisel Verilerin korunması, saklanması, işlenmesi ve transferine ilişkin hükümler belirlenir ve yetkilendirme sistematiği ile Kurum içerisinde belirlenen sorumluluklar çerçevesinde yaşatılır.
 • Kişisel Veri İşleme Sistemi ile Tutulmuş veya işlenmiş veriler Kişisel Veri Koruma Politikası ile uyumlu hale getirilir.
 • Bu Kapsamda veri güvenliğinin sağlanması, veri sahiplerinden onay alınması, verilerin yaşlandırılıp Anonimleştirilmesi veya imha edilmesi ile yetkilendirilmesi sağlanır.
 • Kişisel Veri Envanteri hazırlanarak VERBİS Girişleri gerçekleştirilir.

KVKK kapsamında sağladığımız hizmetler

 • KVKK hukuk değerlendirilmesi, 
 • Kişisel verilere ilişkin mevzuat (kanun, yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat), 
 • Kişisel veri ve kapsamı, 
 • KVKK’nın kurumlara getirdiği yükümlülükler, 
 • 6698 Sayılı Kanuna ilişkin Genel ilkeler, 
 • Kişisel Verilerin İşlenme , Aktarma ve Saklanma Şartları, 
 • KVKK teknoloji değerlendirmesi 

VERİ KORUMA MEVZUATLARI VE KİŞİSEL VERİNİN ÖNEMİ ARTIYOR

6698 SAYILI KVKK  KAPSAMI

Şirketiniz, kişisel verileri tamamen veya kısmen otomatik  yollarla işliyor ise veya

Şirketiniz kişisel verileri herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işliyor ise,

KVKK-Kişisel Verilerinin Korunması Kanunu kapsamına giriyor olacaksınız.

VERİ İŞLEME

Kanunun belirlediği süreler çerçevesinde saklanması gereken verilerin;

 • Toplanması,
 • Kaydedilmesi,
 • Depolanması,
 • Korunması,
 • Değiştirilmesi,
 • Açıklanması,
 • Aktarılması,
 • Devralınması,
 • Sınıflandırılması
 • Kullanılmasının engellenmesi

Kanunun belirlediği süreler bitince hassas verilerinizin;

 • nerede olduğunun
 • taratılması bulunması
 • silinmesi
 • yok edilmesi
 • anonimleştirilmesi

gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemde verinin yaşam döngüsüne tam entegre olarak yasalara uyum sağlar.

VERİ SORUMLUSU

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.

VERİ İŞLEYEN

Veri işleyen, veri sorumlusu adına verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerdir.

VERİNİN İŞLENMESİ

Kişisel verileri işlemek için ana kural kişiden verilerinin toplanacağına/işleneceğine dair açık rıza almaktır.
Açık rıza gerektirmeyen durumlar:

 • Kanunda ön görülmüş olma
 • Fiili imkansızlık
 • Sözleşmenin kurulması /ifasıyla ilgili gerekli olma
 • Veri sorumlusu için zorunlu olma
 • Veri sahibinin alenileştirmiş olması
 • Hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunluluk

UYUMLULUK SÜRECİ

Yayım tarihinden itibaren(7.Nisan.2018) yükümlülükler başlamıştır. (yeni kaydedilen veriler için).

Hali hazırda ve söz konusu altı aylık süreye kadar (5 Ekim 2016) olanlar ise iki yıl içinde uyumlu hale gelmek zorunda (Geçici Madde 1: Bu Kanunun yayımı tarihinden önce işlenmiş olan kişisel veriler, yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde bu Kanun hükümlerine uygun hale getirilir.)

KVKK KAPSAMINDA İDARİ VE CEZAİ YAPTIRIMLAR


KVKK hakkında
sorularınız mı var?Bize ulaşın

Güncel Blog Yazılarımız

Buy now
Call Now Button